Phil Hill

St. Zjednoczone
Phil Hill
autograf Phil Hill a
data urodzenia
1927-04-20
miejsce urodzenia
Miami, Floryda
debiut
Grand Prix de l'Automobile Club de France - 1958
data śmierci
2008-08-28
miejsce śmierci
Monterey, Kalifornia
Phil Hill - osiągnięcia i statystyki
wszystkie wyniki: zobacz
mistrz świata: 1961 |
ilość zgłoszeń: 50
ilość wyścigów: 49
ilość zwycięstw: 3
ilość 2 miejsc: 5
ilość 3 miejsc : 8
ilość zdobytych pole position: 6
ilość startów z pierwszego rzędu: 7
ilość najszybszych okrążeń podczas wyścigu: 6
ilość dnf* 15
 
Phil Hill - punkty zdobyte w poszczególnych sezonach:
sezon punkty miejsce w klasyfikacji kierowców
1966 0 21
1964 1 19
1963 0 18
1962 14 6
1961 34 1
1960 16 5
1959 20 4
1958 9 10

punkty w sumie: 94

Phil Hill
lista samochodów
lista zespołów

Phil Hill - biografia/ artykuły

Enzo Ferrari bardzo szybko wyda³ os±d na temat Philla Hilla - "¶wietny kierowca, jednak bardziej nadaj±cy siê do samochodów sportowych ni¿ do Formu³y 1". Jednak niepoprawnym by³oby uwa¿anie Philla Hilla jedynie za ¶rednio kompetentnego kierowcê F1, szczególnie, ¿e by³ on pierwszym kierowc± ze Stanów Zjednoczonych, jaki wygra³ Mistrzostwo ¦wiata F1. Prawd± jest tak¿e, jego dwa zwyciêstwa w Le Mans, w latach 1958 i 1961 nie pozostawi³y cienia w±tpliwo¶ci, ¿e by³ on doskona³y równie¿ za kierownic± samochodów sportowych. Swoj± karierê rozpocz±³ w³a¶nie za kierownic± samochodów sportowych w roku 1950. W roku 1952 zdoby³ szóste miejsce w presti¿owym wy¶cigu Carrera Panamericana, a trzy lata pó¼niej podpisa³ kontrakt z Ferrari na wystêpy w wy¶cigach samochodów sportowych. Jednak Hill mia³ ambicjê, by ¶cigaæ siê w F1. Ostatecznie w roku 1958 uda³o mu siê wypo¿yczyæ samochód Maserati, którym wystartowa³ w GP rozgrywanym na torze w Rheims. Jego wystêp przekona³ Enzo Ferrariego, ¿e Hill powinien wzi±æ udzia³ w wy¶cigu o GP Niemiec Formu³y 2, a nastêpnie w dwóch ostatnich wy¶cigach GP F1 w sezonie 1958. W obu tych wy¶cigach Hill by³ trzeci. Jego gest w stronê Mike'a Hawthorne'a podczas wy¶cigu na torze w Casablance, dziêki któremu Brytyjczyk wywalczy³ Mistrzostwo, zapewni³ Amerykaninowi wystêpy w teamie Ferrari w kolejnym sezonie. W sezonie 1960 Phill Hill wywalczy³ swoje pierwsze zwyciêstwo na torze Monza, w ostatnim samochodzie z silnikiem umieszczonym z przodu. Wydawa³o siê, ¿e Hill bez problemów wywalczy mistrzostwo w sezonie 1961, jednak jego najsilniejszym rywalem okaza³ siê kolega z dru¿yny - Wolfgang von Trips. Rzeczywi¶cie zdoby³ on mistrzostwo, jednak uda³o mu siê to w jednym z najsmutniejszych wy¶cigów na torze Monza ... w wy¶cigu, w którym zgin±³ von Trips. W kolejnym sezonie Hill odczuwa³ coraz wiêkszy zawód zwi±zany z brakiem konkurencyjno¶ci jego Ferrari. Jedyn± pociech± dla Amerykanina by³o zwyciêstwo w wy¶cigu w Le Mans, po którym przeniós³ siê do nowo powsta³ej dru¿yny ATS, któr± uformowali byli in¿ynierowie Ferrari. Nie by³o to jednak dobre posuniêcie - Hill najczê¶ciej znajdowa³ siê na koñcu stawki. Przej¶cie w roku 1964 do Coopera nie poprawi³o sytuacji, co wiêcej sytuacja przedstawia³a siê jeszcze gorzej. O ma³y w³os Amerykanin zosta³by zwolniony (jaki gorszy afront mo¿e spotkaæ by³ego mistrza ¶wiata?) po tym jak zniszczy³ dwa bolidy na torze w Zeltweg. Po powrocie do Ameryki Phill Hill ¶ciga³ siê przez kilka lat w serii CanAm i w wy¶cigach samochodów sportowych. Po kilku latach zdecydowa³ siê on na zakoñczenie kariery i zostanie komentatorem telewizyjnym.