Mike Hawthorn

W.Brytania
Mike Hawthorn
autograf Mike Hawthorn a
data urodzenia
1929-04-10
miejsce urodzenia
Mexbourgh, Yorkshire
debiut
Grand Prix de Belgique - 1952
data śmierci
1959-01-22
miejsce śmierci
Guilford
Mike Hawthorn - osiągnięcia i statystyki
wszystkie wyniki: zobacz
mistrz świata: 1958 |
ilość zgłoszeń: 49
ilość wyścigów: 47
ilość zwycięstw: 3
ilość 2 miejsc: 9
ilość 3 miejsc : 6
ilość zdobytych pole position: 4
ilość startów z pierwszego rzędu: 8
ilość najszybszych okrążeń podczas wyścigu: 5
ilość dnf* 13
 
Mike Hawthorn - punkty zdobyte w poszczególnych sezonach:
sezon punkty miejsce w klasyfikacji kierowców
1958 42 1
1957 13 4
1956 4 11
1955 0 25
1954 24.5 3
1953 19 4
1952 10 4

punkty w sumie: 112.5

Mike Hawthorn
lista samochodów
lista zespołów

Mike Hawthorn - biografia/ artykuły

Hawthorn zapewni³ sobie miejsce w historii sportów motorowych, kiedy zosta³ pierwszym brytyjskim kierowc±, który wywalczy³ Mistrzostwo ¦wiata Formu³y1. Mo¿na go opisaæ, jako typowego kierowcê wy¶cigowego lat piêædziesi±tych. W Formule 1 pojawi³ siê w roku 1951, zaledwie 12 miesiêcy po swoim debiucie na torach wy¶cigowych. Bob Chase, który by³ przyjacielem rodziny Hawthorna da³ mu mo¿liwo¶æ je¿d¿enia samochodem Cooper – Bristol. Najwiêkszym osi±gniêciem Brytyjczyka w jego pierwszym sezonie by³o wywalczenie podium podczas wy¶cigu rozgrywanego na Silverstone. Luigi Villoresi by³ cz³owiekiem, który zasugerowa³, aby Enzo Ferrari przyj±³ do swojego zespo³u tego m³odego, spokojnego i skrytego brytyjskiego kierowcê – cz³owieka, który na torze pokazywa³ siê z zupe³nie innej strony, cz³owieka, który by³ bardzo, bardzo szybki. Kilka dni po podpisaniu kontraktu Hawthorn ucierpia³ w wypadku i zosta³ zmuszony do d³ugiego pobytu w szpitalu. Mimo to powróci³, aby ¶cigaæ siê w teamie Ferrari przez resztê sezonu. Jego styl jazdy stawa³ siê coraz lepszy, g³ównie za spraw± wielu cennych rad, jakich udzielali mu jego bardziej do¶wiadczeni koledzy – Farina, Ascari, Villoresi. Hawthorn uczy³ siê bardzo szybko. Na tyle szybko, aby zwyciê¿yæ na torze Reims po bardzo zaciêtym pojedynku z Juanem Manuelem Fangio. Narodzi³a siê gwiazda gotowa do walki o tytu³ w sezonie 1954. Niestety w chwilê po swoim zwyciêstwie, Hawtorn zosta³ dotkliwie poparzony w wy¶cigu na torze Syracuse. Brytyjczyk musia³ przej¶æ d³ug± terapiê, aby wyleczyæ powsta³e po wypadku rany. Jedynym pocieszeniem by³o zwyciêstwo w GP Hiszpanii. Pod koniec sezonu, który poprzedzi³a wie¶æ o ¶mierci ojca, Hawthorn zdecydowa³, ¿e jedynym sposobem pogodzenia jego kariery wy¶cigowej z prowadzeniem rodzinnej firmy jest podpisanie kontraktu z brytyjsk± dru¿yn±. Pomimo, ¿e robi³ to z niechêci±, Hawthorn opu¶ci³ Ferrari i zacz±³ ¶cigaæ siê dla Vanwalla. By³ to wybór, którego mia³ wkrótce po¿a³owaæ. To by³ dla Mike’a bardzo smutny rok. Rok, w którym zosta³ oskar¿ony o spowodowanie wypadku w tragicznym wy¶cigu w Le Mans – w wy¶cigu, który wygra³ wraz ze swoim przyjacielem Ivorem Buebem. Decyzja Hawthorna o opuszczeniu Vanwalla na rzecz BRM by³a przys³owiowym przeniesieniem siê z deszczu pod rynnê. Wszystko do zmusi³o Mike’a do powrotu do Ferrari w sezonie 1957. Powróci³ on do dru¿yny, która zawsze znalaz³aby dla niego miejsce w samochodzie. Po sezonie 1957, Hawthorn mia³ ¶cigaæ siê w przysz³ym roku z Peterem Collinsem i Lugim Musso. Razem stanowili trio, które mog³o wygraæ ka¿dy wy¶cig w bolidzie Dino 246. Czterokrotne wywalczenie Pole Position, piêciokrotne ustanowienie najlepszego okr±¿enia w wy¶cigu, jedno zwyciêstwo i piêæ drugich miejsc – wszystko to poprowadzi³o Mike’a Hawthorna do tytu³u Mistrza ¦wiata w sezonie 1958, w sezonie, który przebiega³ pod znakiem gorzkiej walki z teamem Vanwalla … . Niestety po tym wspania³ym osi±gniêciu, mog³o siê wydawaæ, ¿e to wspania³e trio zosta³o dotkniête kl±tw±. Najpierw Musso zgin±³ na torze Reims, nastêpnie Collins w Norymberdze. Hawthorn by³ tak zszokowany, ¿e mimo wywalczenia tytu³u Mistrza ¦wiata F1, zdecydowa³ siê na zakoñczenie kariery. Postanowi³ o¿eniæ siê i ustatkowaæ – niestety pewnego deszczowego poranka w styczniu 1959 roku by³ spó¼niony na pewne spotkanie. Wtedy straci³ kontrolê nad swoim Jaguarem … .